قیمت گذاری

قیمت گذاری LMS

ساده
۲۰۰۰۰ تومان ماهانه
 • ۵ دوره
 • ۱۰ ویدئو
 • ۱۵ صدا
 • امنیت پیشرفته
 • Limited Access
استاندارد
۵۰۰۰۰ تومان ماهانه
 • ۱۰ دوره
 • ۲۰ ویدئو
 • ۲۵ صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود
تجاری
۶۰۰۰۰ تومان ماهانه
 • ۱۵ دوره
 • ۳۰ ویدئو
 • ۳۵ صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود
نامحدود
۸۰۰۰۰ تومان ماهانه
 • ۲۰ دوره
 • ۴۰ ویدئو
 • ۴۵ صدا
 • امنیت پیشرفته
 • دسترسی نامحدود
سلام!

اگر سوالی دارید بپرسید.